Povinné informace

 

1. Oficiální název

Obec Chvalovice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Chvalovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

Obec Chvalovice má sedmičlenné volené zastupitelstvo obce. Zatupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní. Seznam členů zastupitelstva obce je zde

 

 

4. Kontaktní spojení

Veškeré kontaktní údaje naleznete zde

 

 

5. Případné platby můžete poukázat

na účet 16628281/0100 (KB)

 

 

6. Identifikační číslo organizace

Identifikační číslo organizace (IČ) obce Chvalovice je 00583031

 

 

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00583031

 

 

8. Seznamy hlavních dokumentů

18.1. Seznamy hlavních dokumentů: seznamy hlavních dokumentů najdete na naší webové stránce zde
18.2. Rozpočet: Údaje o rozpočtu obce je uveřejněn zde

 

 

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

Obec Chvalovice zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úředních deskách 
 • na internetové úřední desce na adrese: zde
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

 

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě ve Chvalovicích v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • čtvrtek 16:00 – 18.00
 • telefonicky na tel. č.: 380 421 254

 

Písemně

 • na adrese: Chvalovice 47, 384 11 p. Netolice

 

Elektronickou poštou

e-mail: obec.chvalovice@cmail.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Chvalovice 47, 384 11 p. Netolice

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: obec.chvalovice@cmail.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informaceprodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

 

Písemná žádost:

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

 

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

 

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

 

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu , OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihočeského Kraje, U Zimního Stadionu 1952/2, České Budějovice.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 
 

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Chvalovice obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

 
 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

 Řešení životních situací - Portál GOV

 

 

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Chvalovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

 • Ústava České republiky

 • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků :

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

 • zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

 • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

 • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

 • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

 • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

 • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

 • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

 • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

 • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.

 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními Obce Chvalovice, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii "Vyhlášky".

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

 

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Chvalovice poskytuje informace bezúplatně.

 
 
16. Licenční smlouvy: 
16.1. Vzory licenčních smluv: licence nebyly poskytnuty.
16.2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence: výhradní licence nebyly poskytnuty.

 

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zpráva za rok 2017 je umístěna zde

 
 

18. Seznam organizací

 SDH Chvalovice

 Knihovna